آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت هفدهم : ایجاد منحنی قوس

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-18 20:57:38

curve menu

گزینه 5 : Arc

با کلیک بر روی این گزینه وارد مد انتخاب کنندگی می شویم. به کاربر این اختیار داده می شود که با دابل کلیک مرکز دایره ای که قوس قسمتی از آن است و شعاع این دایره و نقطه پایانی قوس را انتخاب کند. هنگامی که نقطه انتهایی قوس را انتخاب می کنیم یا کلید ESC را فشار می دهیم پنجره زیر باز می شود که بسته به سیستم مختصات فعال قسمت مربوط به ورود نقاط آن متفاوت خواهد بود. شکل این پنجره در دو نوع سیستم مختصات در تصویر زیر نشان داده شده است.

arc windows

قسمت 1 : Name

در این قسمت نام قوسی که قصد ایجاد آن را داریم را وارد می کنیم.

قسمت 2 : Orientation

در این قسمت جهت ایجاد قوس را انتخاب می کنیم. این قسم تدارای دو گزینه است:

  •  Clockwise: قوس به صورت ساعت گرد ایجاد می شود.
  •  Counter Clockwise : قوس به صورت پاد ساعت گرد ایجاد می شود.

 قسمت3 : مرکز دایره Xcenter و Ycenter یا Ucenter و Vcenter

در این قسمت مرکز دایره ای که قوس قسمتی از آن می باشد را وارد می کنیم. در صورتی که سیستم مختصات اصلی فعال باشد نقطه Xcenter و Ycenter و در صورتی که سیستم مختصات محلی فعال باشد Ucenter و Vcenter نمایش داده می شوند.

قسمت 4 : نقطه شروع قوس X1 و Y1 یا U1 و V1

در این قسمت به صورتهمزمان با هم نقطه شروع قوس و هم شعاع دایره ای که قوس قسمتی از آن است را تعیین می کنیم. در صورتی که سیستم مختصات اصلی فعال باشد نقطه X1 و Y1 و در صورتی که سیستم مختصات محلی فعال باشد U1 و V1 نمایش داده می شوند.

قسمت 5 : X2 و Y2 یا U2 و V2

این قسمت تنها در صورتی فعال خواهد بود که قبلا تیک گزینه Edit angle را در پایین پنجره برداشته باشیم. در صورتی که سیستم مختصات اصلی فعال باشد نقطه X2 و Y2 و در صورتی که سیستم مختصات محلی فعال باشد U2 و V2 نمایش داده می شوند. این نقطه به همراه مرکز دایره برداری را شکل می دهند که بیانگر نقطه پایانی قوس می باشد.

 قسمت 6 : Edit angle

در صورت که تیک این گزینه زده شوددر این قسمت می توان زاویه قوس را وارد کرد.

 قسمت 7 : Segments

از آنجایی که تمامی شکل ها انحنا دار توسط بخش های تخت تقریب زده می شوند. قوس نیز توسط خطوط تقریب زده می شود. تعداد بخش هایی که برای تقریب قوس استفاده می شود را در این قسمت می توان وارد کرد.

قسمت 8 : Curve

در این قسمت پوشه  Curveای که قوس در آن قرار است جای گیرد را می توان انتخاب کرد. در صورتی که پوشه ای وجود نداشته باشد می توان از [New Curve] برای ایجاد یک پوشه Curve جدید بهره برد.

 

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، قوس، arc، cst، cst suite، studio]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture