آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت شانزدهم : ایجاد منحنی بیضی

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-17 21:14:05

curve toolbar

گزینه 4 : Ellipse

با کلیک بر روی این گزینه وارد مد انتخاب کنند گی می شویم. به کاربر این اختیار داده می شود که با دابل کلیک مرکز بیضی و شعاع کوچک و بزرگ بیضی را انتخاب کند. هنگامی که شعاع دوم را انتخاب می کنیم یا کلید ESC را فشار می دهیم پنجره زیر باز می شود که بسته به سیستم مختصات فعال قسمت مربوط به ورود نقاط آن متفاوت خواهد بود. شکل این پنجره در دو نوع سیستم مختصات در تصویر زیر نشان داده شده است.

Ellipse window

 قسمت 1 : Name

در این قسمت نام بیضی که قصد ایجاد آن را داریم را وارد می کنیم.

 قسمت2 : Xradius و Yradius یا Uradius و Vradius

Xradius : شعاع بیضی در راستای محور X در سیستم مختصات اصلی
Yradius: شعاع بیضی در راستای محور Y در سیستم مختصات اصلی
Uradius: شعاع بیضی در راستای محور U در سیستم مختصات محلی
Vradius: شعاع بیضی در راستای محور V در سیستم مختصات محلی

 قسمت 3 : Xcenter و Ycenter یا Ucenter و Vcenter

Xcenter و Ycenter : مرکز بیضی در صفحه XY در سیستم مختصات اصلی
Ucenter و Vcenter : مرکز بیضی در صفحه XY در سیستم مختصات محلی

 قسمت4 : Segments

از آنجایی که تمامی شکل ها انحنا دار توسط بخش های تخت تقریب زده می شوند. بیضی نیز توسط خطوط تقریب زده می شود. تعداد بخش هایی که برای تقریب بیضی استفاده می شود را در این قسمت می توان وارد کرد.

 قسمت 5 : Curve

در این قسمت پوشه  Curveای که بیضی در آن قرار است جای گیرد را می توان انتخاب کرد. در صورتی که پوشه ای وجود نداشته باشد می توان از [New Curve] برای ایجاد یک پوشه Curve جدید بهره برد.

 

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، بیضی، ellipse، cst، cst suite، studio]

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture