آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت چهاردهم : ایجاد منحنی پاره خط

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-15 21:13:37

2 : Line

با کلیک بر روی این گزینه وارد مد انتخاب کنندگی می شویم. به کاربر این اختیار داده می شود که با دابل کلیک نقاط ابتدایی و انتهایی خط را انتخاب کند. هنگامی که نقطه دوم را انتخاب می کنیم یا کلید ESC را فشار می دهیم پنجره زیر باز می شود که بسته به سیستم مختصات فعال قسمت مربوط به ورود نقاط آن متفاوت خواهد بود. شکل این پنجره در دو نوع سیستم مختصات در تصویر زیر نشان داده شده است.

قسمت 1 : Name

در این قسمت نام خط ایجاد شده وارد می شود.

 قسمت 2 : X1 و Y1 یا U1 و V1

در این قسمت نقطه شروع خط وارد می شود و بسته به سیستم مختصات فعال X1 و Y1 یا U1 و V1 را کاربر می بایستی وارد کند. مقدار وارد شده می تواند عدد یا عبارت باشد.

قسمت 3 : X2 و Y2 یا U2 و V2

در این قسمت نقطه شروع خط وارد می شود و بسته به سیستم مختصات فعال X1 و Y1 یا U1 و V1 را کاربر می بایستی وارد کند. مقدار وارد شده می تواند عدد یا عبارت باشد.

قسمت 4 : Curve

در این قسمت می توان پوشه  Curveای که خط در آن قرار است جای گیرد را انتخاب می کنیم. در صورتی که پوشه ای وجود نداشته باشد می توان از [New Curve] برای ایجاد یک پوشه Curve جدید بهره برد.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، پاره خط، line، cst، cst suite، studio]

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture