آموزش نرم افزار FEKO Suite قسمت دوازدهم : مشاهده نسخه و کتابخانه های ثالث

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-01-05 10:44:35

برای نمایش اطلاعات پیرامون نسخه CADFEKO از منوی Help گزینه About CADFEKO را انتخاب کنید، با انتخاب این پنجره در شکل 3-17 نشان داده شده است.. با انتخاب Third party libraries از منوی Help می توان یک فهرست از کتابخانه های ثالثی که توسط نرم افزار استفاده می شوند را مشاهده کرد. با انتخاب این گزینه یک پنجره همانند شکل 3-18 باز می شود.

شکل 3-17 : پنجره about cadfeko که با پیکان آبی رنگ نشان داده شده است.

شکل 3-18 : پنجره third party library که با  پیکان آب رنگ نشان داده شده است.

 

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، ، feko، cad feko،  about, third party library، کتابخانه ها، نسخه نرم افزار]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture