قسمت شانزدهم : تنظیمات رنگ بندی نمایش
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت شانزدهم : تنظیمات رنگ بندی نمایش
قسمت پانزدهم : تنظیمات rendering
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت پانزدهم : تنظیمات rendering
قسمت چهاردهم : دوران، بزرگ نمایی و حرکت دادن
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت چهاردهم : دوران، بزرگ نمایی و حرکت دادن
قسمت سیزدهم : 3D view
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت سیزدهم : 3D view
قسمت دوازدهم : مشاهده نسخه و کتابخانه های ثالث
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت دوازدهم : مشاهده نسخه و کتابخانه های ثالث
قسمت یازدهم : دسترسی به help
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت یازدهم : دسترسی به help
قسمت دهم :  بررسی جهت به روز رسانی FEKO Suite
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت دهم : بررسی جهت به روز رسانی FEKO Suite
قسمت نهم : فایل های Message و log
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت نهم : فایل های Message و log
قسمت هشتم : تنظیمات (Preferences)
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت هشتم : تنظیمات (Preferences)
قسمت هفتم  ایجاد کردن، باز کردن و ذخیره مدل ها
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت هفتم ایجاد کردن، باز کردن و ذخیره مدل ها
قسمت ششم : چاپ کردن و export کردن تصویر
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت ششم : چاپ کردن و export کردن تصویر
قسمت پنجم : نوار ابزار استاندارد
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت پنجم : نوار ابزار استاندارد
قسمت چهارم  بررسی قسمت های مختلف CADFEKO
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت چهارم بررسی قسمت های مختلف CADFEKO
قسمت سوم معرفی CADFEKO
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت سوم معرفی CADFEKO
قسمت دوم : ایجاد  مدل جدید
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت دوم : ایجاد مدل جدید
قسمت اول  معرفی نرم افزار
آموزش نرم افزار
FEKO Suite
قسمت اول معرفی نرم افزار
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture