قسمت دوم : ایجاد پروژه جدید در HFSS
آموزش نرم افزار
Ansys HFSS
قسمت دوم : ایجاد پروژه جدید در HFSS
قسمت اول  معرفی نرم افزار
آموزش نرم افزار
Ansys HFSS
قسمت اول معرفی نرم افزار
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture