مونوپل (monopole)
معرفی المان های فرکانس بالا
آنتن
مونوپل (monopole)
دو قطبی  یا dipole
معرفی المان های فرکانس بالا
آنتن
دو قطبی یا dipole
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture